November 23,  20:15,
Kruispuntkerk, Voorschoten
December 2, 11:00,
World Art Delft

Bach's mini-opera's
Schweigt Stille, plaudert nicht BWV 211 ("Koffiecantate")
Mer hahn en neue Oberkeet BWV 212 ("Boerencantate")
J.S. Bach
Camerata Delft


December 15, 20:00, Dominicuskerk, Amsterdam

Weihnachtsoratorium, Cantates 1, 3, 5, 6
J.S. Bach
Galakoor


December 8, 17:00
, Doopsgezinde Kerk, Haarlem

Cantate, Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 61) Weihnachtsoratorium, Deel IV (BWV 248) Cantate, Gloria in excelsis Deo (BWV 192)
J.S. Bach
Haarlems Bach Ensemble


April 7, 16:00
, Johanneskerk, Diepenheim

Bach concert
J.S. Bach, Johann Ludwig Bach, Georg Philipp Telemann
Bach-Werkplaats Diepenheim, Bach concert, direction Yt Nicolai


April 14, 15:00
, Doopsgezinde Kerk, Haarlem

Johannes Passion
J.S. Bach
Vocaal Ensemble Kwarts
AGENDA